Privacyverklaring Vrouwenkoor Klankkleur

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij Vrouwenkoor Klankkleur in Arnhem. Aan transparantie hechten wij grote waarde. In deze verklaring vindt u daarom de regels die wij hanteren omtrent privacy. De Privacyverklaring wordt aangepast als daar aanleiding voor is. Belanghebbenden worden in dat geval per e-mail op de hoogte gebracht. Deze privacyverklaring is versie 1, geldend vanaf 10 oktober 2023

Vrouwenkoor Klankkleur, gevestigd aan de Parkstraat 68, 6828JL Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vrouwenkoor Klankkleur
Parkstraat 68,
6828JL Arnhem
Tel. +31612345678
vrouwenkoor.klankkleur@gmail.com
https://vrouwenkoorklankkleur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vrouwenkoor Klankkleur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Bedrijfsgegevens in het geval van zakelijk verkeer
 • Bankrekeningnummers in het geval van zakelijk verkeer
 • Identiteit kopieën van bestuursleden

Vrouwenkoor Klankkleur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het aanbieden en factureren van diensten;
 • het aangaan van zakelijke overeenkomsten;
 • de registratie van ons vrijwilligersbestand, w.o. het bestuur;
 • de registratie van de Vrienden van Vrouwenkoor Klankkleur in Arnhem, die jaarlijks een bijdrage beschikbaar stellen ter versterking van de financiële positie van het koor;
 • de registratie van overige Sponsoren;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailing over onze activiteiten aan onze vrijwilligers, vrienden, sponsoren en overige belangstellenden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vrouwenkoor Klankkleur neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vrouwenkoor Arnhem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vrouwenkoor Klankkleur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vrouwenkoor Klankkleur verstrekt uitsluitend met derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vrouwenkoor Klankkleur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrouwenkoor Klankkleur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vrouwenkoor.klankkleur@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vrouwenkoor Klankkleur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vrouwenkoor Klankkleur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via vrouwenkoor.klankkleur@gmail.com